Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie

      Co to jest?
Nabór na stanowisko pracy - DORADCA METODYCZNY ds. edukacji wczesnosz

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Stargardzie Szczecińskim

Plac Majdanek 7

73-110 Stargard Szczeciński

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

 

DORADCA METODYCZNY
ds. edukacji wczesnoszkolnej

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Stargardzie Szczecińskim

Plac Majdanek 7

73-110 Stargard Szczeciński

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

 

DORADCA METODYCZNY
ds. edukacji wczesnoszkolnej

Wymagania niezbędne:
funkcję doradcy metodycznego mogą pełnić nauczyciele, którzy posiadają:

 1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia (tj. studia magisterskie na kierunku zgodnym z przygotowaniem pedagogicznym),
 2. stopień nauczyciela dyplomowanego,
 3. wyróżniająca ocena pracy z okresu ostatnich 5 lat.

 

Wymagania pożądane:

 1. kursy doskonalące lub studia podyplomowe dające dodatkowe kwalifikacje bądź kompetencje,
 2. kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej,
 3. umiejętność obsługi komputera,
 4. uprawnienia egzaminatora,
 5. uprawnienia eksperta,
 6. inne doświadczenia zawodowe przydatne w pracy zawodowej doradcy,
 7. doświadczenie w pracy z dorosłymi.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno -wychowawczego,
 • doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych,
 • rozwijaniu umiejętności metodycznych,
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

Sposób realizacji zadań:

 • udzielanie indywidulanych konsultacji,
 • prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno - wychowawczą nauczyciela.

 

Zadania doradcy metodycznego mogą być wykonywane przez nauczyciela:

 • w ramach dodatkowej umowy o pracę (1/4 etatu) w publicznej placówce doskonalenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • koncepcję pracy na stanowisku doradcy metodycznego,
 • zgodę dyrektora macierzystej szkoły na pracę w charakterze doradcy.

 

     Wymagane dokumenty aplikacyjne, które powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn., zm.)

 

należy składać:

 

na piśmie w siedzibie PODN w Stargardzie Szczecińskim Plac Majdanek 7
w godzinach od 8 do 14 w terminie do 13 czerwca 2014 r. w zamkniętych kopertach
z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko doradcy metodycznego.”

 

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za zachowanie terminu uznaje się datę wpływu do PODN.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.podn.stargard.pl w dziale oferty pracy oraz na tablicy informacyjnej PODN Plac Majdanek 7 w Stargardzie Szczecińskim.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 578 67 80

 

Stargard Szczeciński, 30 maja2014 r. 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1990
Wprowadzony przez: Jadwiga Roszak
Data opublikowania: 2014-05-30 20:07:04
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-05-30 20:13:24 Jadwiga Roszak
2014-05-30 20:09:18 Jadwiga Roszak Publikacja artykułu